Uslovi korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja („Uslovi“) regulišu korišćenje Unimaze ehf. Softver pod nazivom „Unimaze Messaging Services“ je između Operatera, Provajdera usluga i Krajnjeg korisnika, prema posebnim ugovorima koji se odnose na njih. Uslovi se primenjuju na Dobavljača usluga i Krajnjeg korisnika, prema potrebi.

Uslovi će stupiti na snagu čim budu odobreni ili čim Krajnji korisnik počne da koristi softver, na primer, direktnim prijavljivanjem na Unimaze ehf. veb-stranice ili putem direktne veze putem koje se elektronski dokumenti prenose na ili sa poslovnog softvera.

Pružalac usluge se obavezuje da će pružiti uslugu prvog nivoa krajnjem korisniku. Istovremeno, Krajnji korisnik obećava da će koristiti Softver u potpunosti prema ovim Uslovima.

Definicije

Operater je Unimaze ehf.

Dobavljač usluga je ili Unimaze ehf., gde Unimaze ima direktan poslovni odnos sa krajnjim korisnikom ili Unimaze ehf. partner koji servisira Poslovni softver krajnjeg korisnika.

Krajnji korisnik je korisnik Softvera i poslovnog softvera koji ga prodavac prodaje Krajnjem korisniku i servisira Preprodavac.

Softver je softversko rešenje koje je razvio i kojim upravlja Operator, koje je dostupno onlajn (SaaS – Softver kao usluga), služi kao poslovno čvorište i koristi se za rukovanje, obradu i distribuciju elektronskih dokumenata.

Poslovni softver je softversko rešenje koje Krajnji korisnik koristi za komunikaciju sa Softverom, kao što je računovodstveni softver, prema ugovoru sa Dobavljačem usluga.

Elektronska poruka sadrži jedan ili više dokumenata, uključujući: a) poslovni dokument, b) opšti dokument ili prilog.

Usluga prvog nivoa je usluga koju Prodavac pruža krajnjem korisniku.

Usluga drugog nivoa je usluga koju Operater pruža Preprodavcu.

Usluga interfejsa je funkcija Softvera koju Krajnji korisnik koristi preko definisanih interfejsa u Poslovnom softveru za prenos elektronskih poruka i povezanog materijala.

Dokument (elektronski) je prilog u poruci koji se direktno odnosi na dokument koji može biti sačuvan na čvrstom disku. Dokumenti u okviru poslovnog čvorišta mogu biti dve vrste:

  • Poslovni dokument je dokument koji odgovara jednom od formata definisanih u Softveru kao poslovni dokument. Takvi dokumenti dobijaju poseban tretman u Softveru kako bi se osiguralo da je njihov kvalitet u skladu sa međunarodnim standardima za dotični format i da krajnji korisnik uživa maksimalnu efikasnost u primeni elektronske trgovine.
  • Opšti dokument je dokument koji se ne podudara ni sa jednim od formata definisanih u Softveru. Ne nameću se nikakva ograničenja na strukturu ili dizajn takvih dokumenata, osim što Softver ne dozvoljava prenos dokumenata koji po svojoj prirodi mogu biti štetni, uključujući, ali ne ograničavajući se na izvršne datoteke i makroe.

Format je opis strukture mašinski čitljivog dokumenta pomoću eKstensible Markup Language (KSML), JSON ili sličnih oblika. Korišćenje dokumenta koji odgovara određenom formatu je ekvivalentno korišćenju samog formata.

Jedna elektronska poruka sadrži najmanje jedan poslovni dokument ili jedan opšti dokument, ali nikada više od jednog poslovnog dokumenta.

Uloga strana

Krajnji korisnik je korisnik Softvera i poslovnog softvera koje pruža Dobavljač usluga.

Dobavljač usluga pruža uslugu prvog nivoa krajnjem korisniku i ima poslovni odnos sa krajnjim korisnikom. Dobavljač usluga je odgovoran za servisiranje krajnjeg korisnika i komunikaciju između poslovnog softvera i softvera, uključujući elektronsku prezentaciju (mašinski čitljiv format) poslovnih dokumenata.

Operater upravlja razvojem i radom Softvera, i odgovoran je za njegovu funkcionalnost i vreme neprekidnog rada i njegovu instalaciju u odnosu na Dobavljač usluga. Operater takođe pruža uslugu Pružaocu usluga u vezi sa zahtevom za uslugu koji Pružalac usluge ne može da reši za Krajnjeg korisnika.

Operater pruža savete Pružaocu usluga kako bi obezbedio usklađenost sa zahtevima o sertifikaciji porekla, bezbednosti podataka, sledljivosti i drugim aspektima elektronske trgovine.

Opis usluge

Pristup softveru

Krajnjem korisniku će, između ostalog, biti odobren pristup Softveru preko veb interfejsa i veb usluga. Pristup se kontroliše pomoću lozinki preko sloja bezbednih usluga, elektronske identifikacije ili druge tehnologije autentifikacije koja, po mišljenju Operatera, ispunjava bezbednosne zahteve Softvera u bilo kom trenutku.

Po početku važenja Ugovora, Dobavljaču usluga će biti odobren pristup Softveru za servisiranje Krajnjeg korisnika.

Po početku važenja Ugovora, Krajnjem korisniku će biti odobren pristup kako bi mogao da koristi Softver.

Operater zadržava pravo da prekine pristup Krajnjem korisniku koji na bilo koji način koristi Softver na nerazuman način tako da remeti normalno funkcionisanje Softvera, bezbednost, zaštitu podataka ili uslove rada onih koji koriste Softver.

Prenos i prijem elektronskih poruka

Krajnji korisnik može slati elektronske poruke putem Softvera drugim pravnim licima koji su registrovani korisnici Softvera, bilo da su direktno povezani sa njim ili ako im se šalju Dokumenti. Krajnji korisnik je odgovoran da obezbedi da su Dokumenti pravilno označeni tako da budu dostavljeni odgovarajućim subjektima i da se elektronske poruke šalju samo subjektima sa kojima on ima poslovni odnos. Tamo gde je primenljivo, Krajnji korisnik mora da navede adresu e-pošte primaoca kao rezervnu opciju za isporuku poruke.

Krajnji korisnik će putem Softvera primati elektronske poruke od drugih pravnih lica koja prenose Dokument direktno ili indirektno preko Softvera. Softver beleži koje vrste formata prima krajnji korisnik.

Svi dokumenti sadržani u elektronskim porukama koji spadaju u softversku definiciju poslovnog dokumenta su verifikovani kako bi se osiguralo da sadržaj i prezentacija dokumenata ispunjavaju zahteve kvaliteta koji se primenjuju na odgovarajući format. Ovo se radi kako bi se minimizirali troškovi koji bi inače nastali prilikom vršenja analize problema i da bi se ispunili zahtevi koje postavlja Krajnji korisnik u vezi sa sadržajem primljenih dokumenata. Krajnji korisnik može izabrati da li primljeni dokumenti koji ne prođu proceduru verifikacije treba da budu pripremljeni za unos ili da budu obavešteni samo o takvim elektronskim porukama. Krajnji korisnik će moći da pregleda upozorenja i greške i proceni da li su Dokumenti pogodni za unos u Poslovni softver.

Drugi dokumenti koji se dostavljaju zasebno u okviru elektronske poruke ili kao prilog poslovnom dokumentu smatraju se opštim dokumentima kako ih definiše Softver.

Operater neće biti odgovoran za sadržaj Dokumenta, ali će obezbediti da se Dokument isporuči nepromenjen od pošiljaoca do primaoca od trenutka kada uđe u Softver do trenutka kada bude proizveden od njega. Pretpostavimo da nije moguće odrediti format dokumenta iz njegove strukture. U tom slučaju, odgovornost je pošiljaoca ili subjekta koji je uneo poruku u Softver da obezbedi da adresa priložena elektronskoj poruci sadrži dovoljno informacija kako bi primalac mogao da obradi Dokument.

U izuzetnim slučajevima, Dokumenti se mogu konvertovati u odgovarajući format, u kom slučaju će originalni Dokument uvek biti dostupan u Softveru.

Konverzija formata se takođe može desiti nakon prenosa u i iz Softvera, u kom slučaju će originalni podaci u smislu islandske Uredbe br. 505/2013 biti podaci uskladišteni u Softveru.

Skladištenje podataka

Softver automatski čuva sve dokumente i povezane priloge u periodu od 60 dana. Nakon tog vremena, svi poslati i primljeni dokumenti će biti izbrisani. Poruke koje nisu označene kao prihvaćene ili označene za greške i koje čekaju odluku neće biti izbrisane dok je ugovor na snazi.

Krajnji korisnik može zahtevati da se Dokumenti čuvaju duže ili kraće nego što je gore navedeno. Odredbe Islandskog zakona o računovodstvu mogu zahtevati da se originalni podaci čuvaju određeni broj godina i da se pojedinačni računovodstveni unosi odnose na originalne podatke. Ako se ne podnese zahtev da se stvarni podaci čuvaju duže od 60 dana, to neće biti briga i odgovornost Operatera.

Prikaz

Krajnji korisnik može pozvati da prikaže one dokumente koje krajnji korisnik zahteva u veb interfejsu Softvera. Dobavljač usluga može da obezbedi funkciju pretrage koja bi omogućila krajnjem korisniku da traži dokumente u poslovnom softveru radi pogodnosti krajnjeg korisnika. Svi sačuvani dokumenti mogu biti prikazani u bilo kom trenutku.

Poverljivost

Krajnji korisnik, Pružalac usluga, Operater i njihovi zaposleni će čuvati u poverljivosti sve ono što mogu da saznaju u toku svog rada u vezi sa aktivnostima jednih drugih i što mora ili treba razumno ostati poverljivo. Obaveza od. Poverljivost ostaje i nakon zaključenja ugovornog odnosa.

Ugovorne strane izjavljuju i garantuju da će one i njihovi zaposleni tretirati informacije u vezi sa ovim Ugovorom i njegovom primenom kao poverljivim. Obaveza poverljivosti ostaje i nakon zaključenja ugovornog odnosa.

Ovaj Ugovor, kao i sve povezane usluge i operacije, tiču se vitalnih poslovnih interesa, te će stoga sve takve informacije ostati poverljive između strana. Pošto ovi poslovni interesi i informacije takođe uključuju Operatera, Krajnji korisnik takođe ima obavezu čuvanja poverljivosti prema Operateru.

Privatnost i zaštita podataka

Krajnji korisnik je kontrolor, a Operater i Pružalac usluga su obrađivači ličnih i profesionalnih podataka koji se nalaze u elektronskim porukama krajnjeg korisnika koje se prenose preko Softvera.

Ovi Uslovi služe, između ostalog, kao ugovor o obradi podataka u skladu sa islandskim Zakonom o zaštiti i obradi ličnih podataka. Obrađivači su dužni da obrađuju ove podatke u skladu sa sadržajem ovog Ugovora i uputstvima Krajnjeg korisnika.

Možda će biti potrebno da Pružalac usluge i Operator obrađuju podatke prenete preko Softvera da bi obavljali svoje funkcije i obezbedili redovan rad Softvera, u čiju svrhu će pristup biti ograničen na one zaposlene ovih strana kojima je takav pristup potreban. Štaviše, Operater može otkriti podatke sadržane u elektronskoj poruci 1) primaocu takve poruke i drugima kojima su takvi podaci potrebni za obradu da bi mogli da pruže krajnjem korisniku uslugu u vezi sa softverom, i 2) onima da je Operater dužan da omogući pristup takvoj poruci po zakonu ili odluci suda ili drugog nadležnog organa.

Operater i Pružalac usluga će obezbediti sigurnost ličnih podataka u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka koji su važeći u bilo kom trenutku.

Prava intelektualne svojine

Operater, njegov jedini programer, u potpunosti poseduje softver. Softver, baze podataka, oprema i povezani podaci, u svom sadašnjem i potencijalnom budućem obliku, ekskluzivno su vlasništvo Operatera, uključujući uputstva za upotrebu, opise formata dokumenata, materijal za prezentaciju i obuku, kao i sve operativne procedure i smernice koje se predstavljaju Krajnjem korisniku ili zaposlenima Krajnjeg korisnika. Operater poseduje sva prava intelektualne svojine, uključujući autorska prava, na sve takve podatke, opremu i materijal.

Prema ovim Uslovima, ni Krajnji korisnik ni drugi neće steći nikakva autorska prava ili druga prava intelektualne svojine na bilo koji od gorenavedenih, niti bilo koji drugi softver ili intelektualnu svojinu koji su ili mogu biti povezani sa bilo kojim od gore navedenih, uključujući bilo koje jedinstvene konfiguracije, prilagođavanja ili bilo koje drugo novo intelektualno vlasništvo, bez obzira da li su takve modifikacije ili dodaci sprovedeni na inicijativu Krajnjeg korisnika ili iz različitih razloga.

Operater daje Krajnjem korisniku ograničenu licencu za korišćenje ovog Softvera kako je dalje navedeno u ugovorima između Dobavljača usluga, Operatera i Krajnjeg korisnika. Ova licenca će biti u potpunosti otkazana odmah po isteku ovih ugovora.

Licenca takođe ovlašćuje treća lica, kao primaoce elektronskih poruka od krajnjeg korisnika, da čitaju formate zaštićene autorskim pravima koje krajnji korisnik koristi u skladu sa Ugovorom, ali ne ovlašćuje automatski iste treće strane da kreiraju elektronsku poruku zasnovanu na takvim formatima ili primite takvu poruku od treće strane koja nije preuzela obavezu da se pridržava ovih Uslova.

Unimaze je registrovani zaštitni znak Operatera. Krajnji korisnik priznaje pravo Operatera na zaštitni znak. Operater zadržava pravo na sve druge robne marke i/ili oznake usluga koje se koriste u softverskim rešenjima i veb lokacijama i drugim resursima koje obezbeđuje Operater, uključujući, ali ne ograničavajući se na priručnike. Krajnji korisnik je u obavezi da poštuje i štiti prava na žig i da prijavi svaku potencijalnu povredu žiga za koju može postati svestan.

Ustupanje i podugovaranje

Ni Pružalac usluge ni Krajnji korisnik ne mogu ustupiti svoja prava i obaveze bez pismene saglasnosti Operatera za takav prenos. U slučaju rada, obezbediće se da je cesionar jednako sposoban da ispuni ugovorne obaveze kao i cedent.

Pružalac usluga ne može da dodeli drugima obavljanje određenih zadataka prema Ugovoru. Ako je takvo podugovaranje prihvaćeno, Dobavljač usluga će ipak biti u krajnjoj liniji odgovoran za verziju Ugovora vis-a-vis Krajnjeg korisnika.

Podrazumevano i podrazumevani pravni lekovi

Ako Krajnji korisnik ne poštuje ove Uslove i svoj sporazum sa Dobavljačem usluge i ne uspe da otkloni takvo zaostajanje u roku od 30 dana od slanja pismenog obaveštenja o kašnjenju, Operater ima pravo da blokira njegov pristup Softveru. Isto važi ako je faktura krajnjem korisniku za korišćenje Softvera ili srodne usluge i dalje neplaćena 30 dana nakon krajnjeg roka, u kom slučaju Pružalac usluge može zahtevati da Operater blokira pristup Krajnjem korisniku. Blokiranje pristupa kao što je gore navedeno predstavlja raskid Ugovora. Ako je pristup blokiran po ovim osnovama, zaustavljanje će stupiti na snagu odmah i bez obaveštenja. Međutim, strane u Ugovoru će nastojati da pronađu načine za poništavanje raskida i nastavak usluge.

Pretpostavimo da je kršenje od strane krajnjeg korisnika takvo da ometa funkcionalnost Softvera ili može izazvati poremećaje ili štetu drugim korisnicima. U tom slučaju, pristup može biti odmah blokiran kako bi se sprečili dalji poremećaji dok se problemi koji su izazvali problem ne reše. Krajnji korisnik je isključivo odgovoran za bilo kakvu štetu koju on ili drugi mogu da pretrpe kao rezultat blokiranja pristupa kao što je gore navedeno, uključujući bilo koju štetu za koju bi inače bili odgovorni Pružalac usluge ili Operator.

Zastupanja i ograničenje odgovornosti

Krajnji korisnik razume da Softver nije besprekoran i da može sadržati manje nedostatke. Takvi nedostaci, koji ozbiljno ili na duži period ne ometaju rad ili funkcionalnost Softvera, neće predstavljati grešku od strane Operatora.

Operater garantuje i izjavljuje Krajnjem korisniku da ima puna prava na raspolaganje softverom i povezanim uslugama i da će Pružaocu usluga obezbediti adekvatan pristup kako bi Dobavljač usluga mogao da pruži potrebne usluge Krajnjem korisniku. Međutim, Operater neće biti odgovoran za bilo kakve nedostatke ili kvarove u bilo kom softveru, hardveru, mrežama ili drugim resursima koje obezbeđuje Krajnji korisnik, Dobavljač usluga ili treća strana.

Krajnji korisnik garantuje i izjavljuje Operateru i Dobavljaču usluga da ima puna prava raspolaganja elektronskim porukama kojima se obrađuje Softver. Krajnji korisnik je odgovoran Operateru za sve posledice koje proizilaze iz upotrebe Softvera osim upotrebe koja je u skladu sa ugovorom Krajnjeg korisnika sa Dobavljačem usluga i ovim Uslovima i koja se mora smatrati razumnom i poštenom . Krajnji korisnik se obavezuje da će obeštetiti Operatera i zaštititi ga od bilo kakvih tužbi koje mogu biti podnete protiv Krajnjeg korisnika u vezi sa njegovim elektronskim porukama.

Odgovornost Operatora podleže uslovu da se direktna i jasna šteta koju je pretrpeo Krajnji korisnik može pripisati nameri ili grubom nemaru Operatera. Operater i Pružalac usluga neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koju pretrpi Krajnji korisnik ili bilo ko povezano sa Krajnjim korisnikom koja je rezultat toga što su spoljne strane dobile pristup krajnjih korisnika softveru ili drugim sistemima ili informacijama sadržanim u takvim scenarijima . Visina naknade u slučaju odgovornosti biće ograničena na obim direktne štete. Ona, ni u kom slučaju, neće premašiti cenu koju je Krajnji korisnik platio za prenos dotične elektronske poruke.

Odgovornost Operatera i Provajdera usluga kao posrednika u elektronskoj trgovini regulisana je relevantnim zakonskim odredbama koje se trenutno nalaze u Poglavlju V Zakona br. 30/2002 o elektronskoj trgovini i drugim elektronskim uslugama.

Viša sila

Ni Pružalac usluga ni Operater neće biti odgovorni za štetu koju pretrpi Krajnji korisnik, a koja je uzrokovana spoljnim incidentima ili događajima van njihove kontrole, uključujući, ali ne ograničavajući se na kvarove hardvera ili softvera, prekide u telefonskim i telekomunikacionim mrežama, prekide električne energije, štrajkovi, epidemije, požari, ratovi, prirodne katastrofe i vladina naređenja.

Nadležnost, mesto i izmene

Operater ima pravo da izvrši jednostrane izmene ovih Uslova; takve izmene se obaveštavaju na proverljiv način sa obaveštenjem od najmanje mesec dana.

Tumačenje ovih Uslova i ugovorni odnos između Operatera, Pružaoca usluga i Krajnjeg korisnika biće regulisani islandskim zakonom.

Ako dođe do spora iz sporazuma stranaka, pravni postupak u vezi sa takvim sporom vodi se pred Okružnim sudom u Rejkjaviku.

Konsultacije

Dozvolite nam da Vas sprovedemo kroz svet e-fakturisanja besplatno

Mi Vas povezujemo na svetsko e-fakturisanje

Nudimo besplatne konsultacije. Zakazivanjem sastanka sa nama dobićete kompletan prikaz Unimaze Platform, rešenja koja nudimo i tehničke savete ukoliko ih zahtevate, bez obaveze da se prijavite kod nas. Zakažite svoj termin za besplatne konsultacije već danas tako što ćete zakazati sastanak i popuniti formular na linku ispod.

Konsultacije
  • Prednosti e-fakturisanja
  • Tehnički saveti
  • Prezentacija naših rešenja